Privacy Statement LaRoess

LaRoess, gevestigd aan Ina Boudierstraat 7, 5482 KN te Schijndel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verantwoordelijke

Website: https://www.laroess.nl
Correspondentieadres: Ina Boudierstraat 7, 5482 KN  SCHIJNDEL
Telefoonnummer: +31625161188
E-mailadres: marionvanroessel@home.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. LaRoess verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. LaRoess gebruikt naam, geslacht, geboortedatum en emailadres om contact op te kunnen nemen, afspraken te maken en indien gewenst een persoonlijke rapportage te versturen; zij gebruikt adres wanneer een afspraak plaatsvindt op het huisadres.

Grondslag van de verwerking
LaRoess moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen van de AVG. Zij kan alleen persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Beveiliging persoonsgegevens
LaRoess neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marionvanroessel@home.nl 

Bewaartermijn persoonsgegevens
LaRoess bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Na maximaal 2 jaar na afronding van de opdracht zal LaRoess de persoonsgegevens verwijderen dan wel geanonimiseerd opslaan.

De volgende (categorieën) van persoonsgegevens zullen verwijderd dan wel geanonimiseerd worden: naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

Delen van persoonsgegevens met derden
LaRoess deelt persoonsgegevens met een derde partij als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Privacyrechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door van LaRoess. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u LaRoess verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. LaRoess behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

LaRoess wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons